លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

  • ទំព័រដើម
  • លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

លក្ខខណ្ឌនៃការចូលទៅប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

នៅពេលអ្នកចូលទៅប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមស្ថិតនៅក្រោម និងគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ អម្រឹត។

សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងពាណិជ្ជសញ្ញា

 
សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ និងខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅលើគេហទំព័រនេះ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ អម្រឹត លើកលែងតែត្រូវបានបង្ហាញ និង/ឬ បញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះ។ គ្មានផ្នែកណាមួយ ឬ ទាំងស្រុងរបស់គេហទំព័រនេះ អាចត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ផលិតឡើងវិញ កែសម្រួល ថតចម្លង ដាក់បង្ហាញ ផ្សព្វផ្សាយ ឬ ចែកចាយតាមទម្រង់ណាមួយឡើយ ប្រសិនបើគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខអក្សរជាមុនពី អម្រឹត។

​​​​​​​ រាល់សញ្ញា ស្លាកសញ្ញា សេវាសញ្ញា និងពាណិជ្ជសញ្ញា ទាំងឡាយ ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិ របស់ អម្រឹត មិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ ផ្សព្វផ្សាយ ឬ ធ្វើការទំនាក់ទំនង តាមទម្រង់ណាមួយឡើយ ប្រសិនបើគ្មានការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខអក្សរជាមុនពី អម្រឹត។ រាល់ការប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយដូចបានចែងខាងលើ ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពី អម្រឹត នោះ អម្រឹតនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់។
 

តំណភ្ជាប់ក្នុងគេហទំព័រនេះ

គេហទំព័រ អម្រឹត អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ អង្គភាពដទៃ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អម្រឹត នឹងមិនធានា ឬ ទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារណាមួយនៅក្នុងគេហទំព័រ ទាំងអស់នោះឡើយ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើការពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លឹមសារទាំងនោះដោយខ្លួនឯង។ ការប្រើប្រាស់ ឬ ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រទាំងនោះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់។

តំណភ្ជាប់ក្នុងគេហទំព័រនេះ

គេហទំព័រ អម្រឹត អាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ អង្គភាពដទៃ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អម្រឹត នឹងមិនធានា ឬ ទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារណាមួយនៅក្នុងគេហទំព័រ ទាំងអស់នោះឡើយ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើការពិនិត្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្លឹមសារទាំងនោះដោយខ្លួនឯង។ ការប្រើប្រាស់ ឬ ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រទាំងនោះ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់។

ការទទួលខុសត្រូវ

អម្រឹត នឹងមិនទទួលខុសត្រូវនោះឡើយចំពោះរាល់ខ្លឹមសារ ឬ ព័ត៌មានណាមួយ ដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូល ក្នុងគេហទំព័រនេះ ព្រមទាំងការខាតបង់ណាមួយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬ ភាគីណាមួយ។