$
100
3
%
3.5
ចំណូលការប្រាក់សរុបមុនកាត់ពន្ធ
0.00

កម្មវិធីគណនានេះ គឺជាការចង្អុលបង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ។ ចំណាយមួយចំនួនអាចត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង។

សមតុល្យនៃប្រាក់បញ្ញើ

Created with Highcharts 6.2.0 Chart context menu
ចំណូលការប្រាក់សរុប មុនកាត់ពន្ធ
0.00
ពន្ធលើចំណូលការប្រាក់
6%
ចំណូលការប្រាក់សរុប ក្រោយកាត់ពន្ធ (I)
0.00
ចំនួនប្រាក់បញ្ញើ (P)
0.00
ទឹកប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ដែលទទួលបាន(I+P)
0.00