មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ឱកាសការងារត្រូវបានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់បេក្ខជនទាំងនៅក្នុងប្រទេស និងនៅក្រៅប្រទេស។ យើងស្វាគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនជាច្រើនរូបដែលជាបុគ្គលមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ និងមានភាពរីករាយក្នុងការធ្វើការងារ ដោយមិនគិតអំពីអាយុ ជាតិសាសន៍ សាសនា ភេទ និងពិការភាពឡើយ។

ស្វែងរក ៖

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន កន្លែង
នាយកដ្ឋាន៖ ផែ្នកលក់
ថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ៖ 2021-08-17

មន្ត្រីសន្សំចល័ត

មន្ត្រីសន្សំចល័ត កន្លែង
នាយកដ្ឋាន៖ ផែ្នកលក់
ថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ៖ 2021-08-17

Manager, Business Intelligence

Manager, Business Intelligence កន្លែង
នាយកដ្ឋាន៖ ផែនការ និងវិភាគអាជីវកម្ម
ថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ៖ 2021-09-06