មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

ឱកាសការងារត្រូវបានបើកយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់បេក្ខជនទាំងនៅក្នុងប្រទេស និងនៅក្រៅប្រទេស។ យើងស្វាគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តដល់បេក្ខជនជាច្រើនរូបដែលជាបុគ្គលមានការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ និងមានភាពរីករាយក្នុងការធ្វើការងារ ដោយមិនគិតអំពីអាយុ ជាតិសាសន៍ សាសនា ភេទ និងពិការភាពឡើយ។

ស្វែងរក ៖