សំណួរ​ញឹកញាប់

សំណួរ​ញឹកញាប់

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរ ឬ ចម្ងល់នានាទាក់ទិននឹងផលិតផល ឬ សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ សូមអានកម្រងសំណួរខាងក្រោមនេះដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់។

តើខ្ញុំអាចចុះឈ្មោះបង្កើតគណនី Amret Mobile ដោយរបៀបណា?

លោកអ្នកត្រូវមានគណនីតាមតម្រូវ ដើម្បីអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Amret Mobile។ សូមធ្វើការទាញយកកម្មវិធី Amret Mobile តាម App Store និង Google Play។
ទាញយក Amret Mobile App: http://onelink.to/v689ed

ខ្ញុំភ្លេចពាក្យសម្ងាត់។ តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរនិងស្នើសុំពាក្យសម្ងាត់ថ្មីដោយរបៀបណា?

អ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនិងស្នើសុំពាក្យសម្ងាត់ថ្មី ដោយគ្រាន់តែធ្វើការទាក់ទងមកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមរយៈ៖ ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣ / ០៩៣ ៩៩៩ ១១១។

កម្មវិធី Amret Mobile របស់ខ្ញុំជាប់សោរ ដោយសារខ្ញុំវាយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវចំនួន៣ដង។ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

អ្នកអាចស្នើសុំដោះសោរ ដោយគ្រាន់តែទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣ / ០៩៣ ៩៩៩ ១១១។

តើអស់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែដែរឬទេ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ Amret Mobile?

ទេ! អ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធី Amret Mobile ដោយឥតគិតថ្លៃ។

តើអស់ថ្លៃសេវាដែរឬទេ សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី អម្រឹត?

ទេ! អ្នកអាចផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី អម្រឹត ដោយឥតគិតថ្លៃ។

តើអស់ថ្លៃសេវាដែរឬទេ សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ?

ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារត្រូវបានគិតថ្លៃសេវាដូចខាងក្រោម៖
- ថ្លៃសេវា 4.០០០ រៀល សម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ < ៤.០០០.០០០ រៀល
- ថ្លៃសេវា ៨.០០០ រៀល សម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ចាប់ពី ៤.០០០.០០០ រៀល ដល់ ២០.០០០.០០០ រៀល
- ថ្លៃសេវា ១២.០០០ រៀល សម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ > ២០.០០០.០០០ រៀល

តើការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅកាន់គណនីវីង ឬ PiPay អស់ថ្លៃសេវាយ៉ាងដូចម្តេច?

ការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅកាន់គណនីវីង៖
- ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ ≤ ២.០០០.០០០ រៀល ឬ ៥០០ ដុល្លារ
- ថ្លៃសេវា ០,៥ ដុល្លារ សម្រាប់ទំហំទឹកប្រាក់ > ២.០០០.០០០ រៀល ឬ ៥០០ ដុល្លារ

ការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅកាន់គណនី Pi Pay៖
- ឥតគិតថ្លៃ

តើការផ្ទេរប្រាក់ពី Amret Mobile ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម អស់ថ្លៃសេវាយ៉ាងដូចម្តេច?

ការផ្ទេរប្រាក់ពី Amret Mobile ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ពុំអស់ថ្លៃសេវាឡើយ។ ទំហំទឹកប្រាក់អតិបរមាសម្រាប់ការដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម៖
- អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ៤០០.០០០ រៀល ឬ ៥០០ ដុល្លារ
- អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ១០.០០០.០០០ រៀល ឬ ២៥០០ ដុល្លារ

តើការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅកាន់គណនី Pi Pay មានទំហំទឹកប្រាក់អតិបរមាយ៉ាងដូចម្តេច?

ទំហំទឹកប្រាក់អតិបរមាសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅកាន់គណនី Pi Pay៖
- អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬ ១.០០០ ដុល្លារ
- អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ១០.០០០.០០០ រៀល ឬ ២.៥០០ ដុល្លារ

ដើម្បីបើកគណនីសន្សំ តើខ្ញុំត្រូវមានឯកសារផ្លូវការអ្វីខ្លះ?

អ្នកត្រូវមានឯកសារផ្លូវការណាមួយក្នុងចំណោមឯកសារខាងក្រោម៖
១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ
២. លិខិតឆ្លងដែន
៣. ប័ណ្ណបើកបរ
៤. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ
៥. សៀវភៅគ្រួសារ (ត្រូវមានរូបថត)
៦. លិខិតបញ្ជាក់ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ (ឃុំ/សង្កាត់)
៧. ឆាយាគណៈមហានិកាយ

តើការប្រាក់ដែលទទួលបានពីគណនីសន្សំ តម្រូវបង់ពន្ធដែរឬទេ?

ការកាត់ពន្ធលើការប្រាក់ទទួលបានពីគណនីសន្សំ ត្រូវបានបែងចែកជាពីរប្រភេទ៖
    - ពន្ធ ៦% សម្រាប់ និវាសនជន
    - ពន្ធ ១៤% សម្រាប់ អនិវាសនជន

តើខ្ញុំអាចបិទគណនីសន្សំ មុនកាលកំណត់បានដែរឬទេ?

អ្នកអាចបិទគណនីកើនទ្រព្យ មុនកាលកំណត់បាន ប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់ដែលទទួលបាន គឺមានចន្លោះ ០,៥% ទៅ ២% អាស្រ័យទៅតាមរយៈពេលដែលបានសន្សំកន្លងមក។

តើខ្ញុំអាចបិទគណនីសន្សំ ខុសពីសាខាដែលខ្ញុំបើកគណនីបានដែរឬទេ?

អ្នកអាចបិទគណនីកើនទ្រព្យខុសសាខាដើមបាន ដោយត្រូវបង់ថ្លៃសេវា ៣ ដុល្លារ។ ដោយឡែក ចំពោះគណនីបើកនៅសាខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ អ្នកអាចបិទឆ្លងសាខាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដោយមិនគិតថ្លៃសេវា។

តើជនបរទេសអាចបើកគណនីសន្សំបានដែរឬទេ? តើត្រូវការឯកសារផ្លូវការអ្វីខ្លះ?

ជនបរទេសអាចបើកគណនីសន្សំបាន។ ឯកសារតម្រូវ រួមមាន លិខិតឆ្លងដែន និងលិខិតបញ្ជាក់កន្លែងស្នាក់នៅ ឬ កន្លែងធ្វើការ(បើសិនជាមាន)។

តើគណនីបើករួមគ្នាពីរនាក់អាចទៅដកតែម្នាក់បានឬទេ?

អាចបាន លុះត្រាតែលក្ខខណ្ឌក្នុងការដកប្រាក់បានម្នាក់ ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅពេលបើកគណនី។ (អតិថិជនអាចធ្វើការជ្រើសរើសលក្ខខណ្ឌក្នុងការដកប្រាក់បានក្នុងអំឡុងពេលបើកគណនី)

ដើម្បីស្នើសុំឥណទានពី អម្រឹត តើខ្ញុំត្រូវមានឯកសារផ្លូវការអ្វីខ្លះ?

១. ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្លូវការ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ សៀវភៅគ្រួសារ (ដែលមានរូបថត) ឬ លិខិតបញ្ជាក់ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ (ឃុំ/សង្កាត់)
២. ឯកសារពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្ម (បើមាន)
៣. មានទ្រព្យសម្រាប់ដាក់តម្កល់ (ប្លង់រឹង ឬ ប្លង់ទន់)

តើខ្ញុំអាចស្នើសុំឥណទានពី អម្រឹត តាមរបៀបណាខ្លះ?

១. សាខា អម្រឹត ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត
២. លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៣ ៩៩៩ ១១១ / ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣
៣. ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ៖
- គេហទំព័រ៖ https://amret.com.kh/e-request-loan/
- Facebook: https://web.facebook.com/amret.com.kh/
- កម្មវិធី Amret Mobile

តើខ្ញុំអាចស្នើកម្ចីបន្ថែម បានដែរឬទេ?

អ្នកអាចស្នើកម្ចីបាន! មន្ត្រីឥណទានយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការវាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីបន្ថែមដែរឬទេ។ មន្រ្តីទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកដើម្បីផ្ដល់ជូនដំណឹង។

តើខ្ញុំអាចធ្វើការសងឥណទាន តាមរបៀបណាខ្លះ?

ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជន បច្ចុប្បន្ន អម្រឹត បានផ្តល់ជូននូវជម្រើសក្នុងការសងឥណទានដូចជា៖
១. សាខា អម្រឹត នៅក្នុងម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹក រហូតដល់ ៣:៣០រសៀល ពី ថ្ងៃច័ន្ទ រហូតដល់ ថ្ងៃសុក្រ (លើកលែងថ្ងៃឈប់សម្រាក)
២. កម្មវិធី Amret Mobile បានយ៉ាងងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងឥតគិតថ្លៃ
៣. ដៃគូរបស់ អម្រឹត រួមមាន ភ្នាក់ងារវីង ឬ Wing Money App ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ឬ True Money App ឬ Pi Pay App
៤. សេវាតាមភូមិដែលបុគ្គលិក អម្រឹត នឹងចុះទៅប្រមូលប្រាក់សងដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។

តើខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការបើកប័ណ្ណអេធីអឹម ដែរឬទេ ?

ប័ណ្ណអេធីអឹម ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ។ ប៉ុន្តែអ្នកតម្រូវឲ្យដាក់ប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនីចំនួន ២០,០០០ រៀល ឬ ៥ ដុល្លារ សម្រាប់ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង និង ២០០.០០០ រៀលសម្រាប់ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស។

តើខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃសេវាប្រចាំខែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹម ដែរឬទេ ?

ថ្លៃសេវាប្រចាំខែ៖
- ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង៖ ១.០០០ រៀល
​​​​​​​- ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស៖ ២.០០០ រៀល

ខ្ញុំបានបាត់ប័ណ្ណអេធីអឹម។ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

សូមរាយការណ៍មកកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជន តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៩៣​ ៩៩៩ ១១១ / ០២៣ ៩៩៩​ ០៣៣។ អ្នកអាចស្នើសុំចេញប័ណ្ណអេធីអឹមថ្មីនៅសាខាដែលអ្នកបានធ្វើប័ណ្ណអេធីអឹមនោះ។

ខ្ញុំភ្លេចលេខសម្ងាត់អេធីអឹម។ តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេច?

សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកបម្រើអតិថិជនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០៩៣ ៩៩៩ ១១១ / ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣ ដើម្បីស្នើសុំបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មី។ ថ្លៃសេវាគឺ ១.០០០ រៀល។

តើខ្ញុំអាចប្រើប័ណ្ណអេធីអឹម អម្រឹត​ ដើម្បីដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមធនាគារដទៃ បានដែរឬទេ?

បាន! អ្នកអាចប្រើដកប្រាក់នៅគ្រប់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម​ ទូទាំងប្រទេសដែលមាននិមិត្តសញ្ញា CSS។

តើខ្ញុំអាចដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួនប៉ុន្មានក្នុងមួយថ្ងៃ?

ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាសម្រាប់ការដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹម៖
- ប័ណ្ណអេធីអឹមបៃតង៖ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬ ១.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ
- ប័ណ្ណអេធីអឹមមាស៖ ៤.០០០.០០០ រៀល ឬ ២.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃ។

តើ អម្រឹតមានម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅគ្រប់សាខាដែរឬទេ?

បច្ចុប្បន្ន អម្រឹត មានម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនៅតាមខេត្តនិងក្រុងសំខាន់ៗដូចជា៖
​​​​​​​- សាខារាជធានីភ្នំពេញ៖ សាខាបាក់ទូក សាខាម៉ៅសេទុង សាខាចោមចៅ សាខាផ្សារហេងលី សាខាផ្សារកណ្តាល សាខាផ្សារដេប៉ូ សាខាទឹកថ្លា សាខាលាទួលទំពូង សាខាស្ទឹងមានជ័យ សាខាឈូកមាស សាខាបឹងកេងកង និងសាខាទួលគោក។
- សាខាតាមបណ្ដាខេត្ត/ក្រុង៖ សាខាព្រះសីហនុ សាខាសំរោងទង សាខាកំពង់ចាម សាខាសួង សាខាបាត់ដំបង សាខាកំពត សាខាកំពង់ឆ្នាំង សាខាសៀមរាប សាខាតាខ្មៅ និងសាខាស្ទឹងសែន។