ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន

  • ទំព័រដើម
  • ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន

ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន

ព័ត៌មានអតិថិជន

ប្រភេទបណ្តឹង

ព័ត៌មានស្តីពីការស្នើសុំ

សម្រាប់បណ្តឹងជាលាយលក្សណ៍អក្សរ អម្រឹតនឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ លោកអ្នកក៏អាចទាញយកពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹង ខាងក្រោម ដើម្បីបំពេញរួចផ្ញើត្រឡប់មកកាន់យើងខ្ញុំតាមយៈ អ៊ីម៉ែល [email protected] ឬតាម Facebook Messenger: Amret MFI ឬ អាចអញ្ជើញដាក់ពាក្យបណ្តឹងដោយផ្ទាល់នៅសាខាអម្រឹតដែលជិតលោកអ្នកបំផុត។

ទាយយក ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន