ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន

  • ទំព័រដើម
  • ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន

ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន

ព័ត៌មានអតិថិជន

ប្រភេទបណ្តឹង

ព័ត៌មានស្តីពីការស្នើសុំ

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ ប្រសិនលោកអ្នកមានបណ្តឹងតវ៉ាឬចម្ងល់បន្ថែម
• សម្រាប់ការដាក់ពាក្យបណ្តឹង : ០៨៥ ៩៩៩ ០៣៣
• សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីផលិតផល និង សេវាកម្ម : ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣ ឬ ០៩៣ ៩៩៩ ១១១

សម្រាប់បណ្តឹងជាលាយលក្សណ៍អក្សរ អម្រឹតនឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ។ លោកអ្នកក៏អាចទាញយកពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹង ខាងក្រោម ដើម្បីបំពេញរួចផ្ញើត្រឡប់មកកាន់យើងខ្ញុំតាមយៈ អ៊ីម៉ែល [email protected] ឬតាម Facebook Messenger: Amret MFI ឬ អាចអញ្ជើញដាក់ពាក្យបណ្តឹងដោយផ្ទាល់នៅសាខាអម្រឹតដែលជិតលោកអ្នកបំផុត។

ទាយយក ពាក្យស្នើសុំដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន