សេវាធនាគារចល័ត

សេវាធនាគារចល័ត

ចាប់ពីការផ្ទេរប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ទៅ E-Wallet ការបង់កម្ចីធនាគារ រហូតដល់ការស្នើឥណទាន អ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារយ៉ាងងាយស្រួលនៅលើទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។

កម្មវិធី Amret Mobile

សេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងដៃលោកអ្នក

ការផ្ទេរប្រាក់តាម Amret Mobile

ផ្ញើប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់នរណាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

របៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី Amret Mobile

ការណែនាំពីរបៀបប្រតិបត្តិការសេវាកម្មនៅលើកម្មវិធី Amret Mobile

ដៃគូបង់វិក្កយបត្រ

បញ្ជីរាយឈ្មោះដៃគូបង់វិក្កយបត្ររបស់យើងពីទូទាំងប្រទេស