ឥណទានក្រុមធានា

ឥណទានក្រុមធានា

ទទួលបានឥណទានក្រុមធានាជាមួយមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្ត ដោយពុំចាំបាច់មានទ្រព្យធានា  សម្រាប់តម្រូវការជីវិតប្រចាំថ្ងៃ របរកសិកម្ម និងអាជីវកម្ម។ មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក នៅទីនេះ ដើម្បីផ្ដល់សេវាកម្មដល់ផ្ទះអ្នក ជាមួយនឹងបទពិសោធនៅសហគមន៍ជនបទជាង៣០ឆ្នាំ។

​​​​​​​
មិនទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ
គ្រាន់តែធានាគ្នា ជាការស្រេច

​​​​​​​
អាចស្នើកម្ចីបន្ថែម
អាចស្នើឥណទានបុគ្គលបន្ថែម ដោយពុំចាំបាច់បង់ផ្ដាច់ឥណទានចាស់

​​​​​​​
ងាយស្រួលក្នុងការសងកម្ចី
សងកម្ចីនៅតាមភូមិរបស់អ្នកតាមរយៈមន្រ្តីឥណទាន អម្រឹត

> គ្មានទាមទារទ្រព្យបញ្ចាំ ដោយគ្រាន់តែធានាគ្នាជាការស្រេច
> អាចទទួលឥណទានបន្ថែមទៀត ក្នុងរយៈពេលតែ ១ថ្ងៃ 
​​​​​​​> សងរំលស់ប្រាក់ដើមប្រចាំខែ ឬ សងប្រាក់ដើមនៅចុងវគ្គ

> អាចទទួលបានឥណទានបុគ្គលផ្សេងក្នុងពេលជាមួយគ្នា 
> អាចស្នើឥណទានបុគ្គលបន្ថែម ដោយពុំចាំបាច់បង់ផ្ដាច់ឥណទានចាស់
​​​​​​​> ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

> ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្លូវការ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ សៀវភៅគ្រួសារ (ដែលមានរូបថត) ឬ លិខិតបញ្ជាក់ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ (ឃុំ/សង្កាត់)
​​​​​​​> ចងក្រងសមាជិកក្រុមដោយស្ម័គ្រចិត្តចាប់ពី ២នាក់ រហូតដល់ ៦នាក់

ព័ត៌មានលម្អិត

ចំនួនឥណទានធំបំផុត អត្រាការប្រាក់ រយៈពេល
 ៦.០០០.០០០រៀល ១,៥% ២៤ ខែ

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

សំណួរ​ញឹកញាប់

ក. ត្រូវមានឯកសារ​ផ្លូវការ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ សៀវភៅគ្រួរសារ (មានតែអ្នកដែល មានរូបថត) ឬ លិខិតបញ្ជាក់ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ (ឃុំ/សង្កាត់)
ខ. ឯកសារពាក់ព័ន្ធអាជីវកម្ម (មាន ឬ គ្មាន)
គ. មានទ្រព្យសម្រាប់ដាក់តម្កល់ (ប្លង់រឹង ឬ  ប្លង់ទន់)

ដើម្បីស្នើសុំឥណទានក្រុមធានាពី អម្រឹត តើខ្ញុំត្រូវមានឯកសារផ្លូវការអ្វីខ្លះ?

១. ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណផ្លូវការ៖ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ លិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណបើកបរ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្ត្រីរាជការ សៀវភៅគ្រួសារ (ដែលមានរូបថត) ឬ លិខិតបញ្ជាក់ដែលចេញដោយអាជ្ញាធរ (ឃុំ/សង្កាត់)
២. ចងក្រងសមាជិកក្រុមដោយស្ម័គ្រចិត្តចាប់ពី ២នាក់ រហូតដល់ ៦នាក់

តើខ្ញុំអាចស្នើសុំឥណទានក្រុមធានាពី អម្រឹត តាមរបៀបណាខ្លះ?

១. ប្រធានបេឡាភូមិរបស់ អម្រឹត ដែលនៅក្នុងភូមិរបស់អ្នក
​​​​​​​២. សាខា អម្រឹត ណាមួយដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ៣. លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៩៣ ៩៩៩ ១១១ / ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna. Lorem ipsum dolor sit ametcteturs adipiscing elieiusi ncididunt ut labore et dol oremagna.

តើខ្ញុំអាចបង់កម្ចីបានដោយរបៀបណា?

សម្រាប់ការបង់កម្ចីអ្នកអាចបង់តាមរយៈ
  -ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី (អាស្រ័យទៅតាមតំបន់សាខាដែលអនុញ្ញាត)
  -បង់ប្រាក់តាមរយៈបុគ្គលិក អម្រឹត ដែលកាន់កម្ចីរបស់អ្នកផ្ទាល់

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអាចទទួលបានឥណទានក្រុមធានាពី អម្រឹត?

សម្រាប់ការកម្ចីជាក្រុមធានា៖
   -ប្រសិនបើបងមានសមាជិក ២នាក់ បងអាចស្នើបានក្នុងមា្នក់ធំបំផុត ៣.០០០.០០០រៀល
  
-ប្រសិនបើបងមានសមាជិក ៣នាក់ទៅ៦នាក់ បងអាចស្នើបានក្នុងម្នាក់ធំបំផុត ៦.០០០.000រៀល។

ខ្ញុំរស់នៅក្រុងភ្នំពេញ តើអាចដាក់សំណើរឥណទានពី អម្រឹត បានដែរឬទេ?

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្រុងភ្នំពេញ អ្នកមិនអាចដាក់សំណើរឥណទានក្រុមធានាពី អម្រឹត បាននោះទេ ដោយសារតែឥណទានប្រភេទនេះ អាចផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនដែលនៅតាមបណ្តាខេត្តតែប៉ុណ្ណោះ។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ