ការធានារ៉ាប់រងសងប្រាក់កម្ចី

ការធានារ៉ាប់រងសងប្រាក់កម្ចី

សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសម្រាប់ផលិតផលឥណទាន គឺជាសេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមួយប្រភេទ ដែលការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសទៅលើបំណុល និងទ្រព្យធានា ក្នុងករណីអ្នកត្រូវបាន

​​​​​​​ធានាជួបហានិភ័យរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិត ឬ ពិការភាពទាំងស្រុងនិងជាអចិន្រ្តៃយ៍ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត អេ អាយ អេ ​នឹងធានាក្នុងការបង់សងបំណុលដែលនៅសល់។ អ្នកនឹងការពារ

​​​​​​​គ្រួសារអ្នក ពីបំណុលក្នុងករណីមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានព្រៀងទុក

​​​​​​​កើតឡើង​។
​​​​​​​

> ប្រឹក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាអាយុជីវិតនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ អម្រឹត