ការធានារ៉ាប់រងសងប្រាក់កម្ចី

ការធានារ៉ាប់រងសងប្រាក់កម្ចី

ការចាប់ដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អេ អាយ អេ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក អតិថិជនដែលខ្ចីឥណទានចាប់ពី ៥.០០០ ដុល្លារឡើងទៅ អាចប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងសងប្រាក់កម្ចី។ អ្នកនឹងការពារគ្រួសារអ្នក ពីបំណុលក្នុងករណីមានព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនបានព្រៀងទុកកើតឡើង (ស្លាប់ ឬ ពិការ)។
> ប្រឹក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាអាយុជីវិតនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ អម្រឹត