ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុន

ប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជាមួយនឹងគណនីពាណិជ្ជ ដែលងាយស្រួលក្នុងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រង។ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមមាន ការតាមដានហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ អម្រឹត ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបៀវត្សដោយឥតគិតថ្លៃ ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈសាខា អម្រឹត ចំនួន១៥៦សាខា ភ្នាក់ងារវីង និង ទ្រូម៉ាន់នី ចំនួនជាង ១០.០០០ ភ្នាក់ងារ។ ជាងនេះទៅទៀត អ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ ២,២៥%។

> អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបាន ២៤ ម៉ោង/៧ថ្ងៃ
> ជម្រើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល និងដុល្លារ
> ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្សនិងការគ្រប់គ្រងវិក្កយបត្រទូទាត់

ចំណាំ៖ គណនីនេះប្រើប្រាស់បានសម្រាប់តែអតិថិជនក្រុមហ៊ុនតែប៉ុណ្ណោះ

អត្ថប្រយោជន៍

ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកបង់វិក្កយបត្រ (ទឹក-ភ្លើង) អ្នកអាចសន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិកាដោយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេវាកម្មទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់យើង៖
> ប្រតិបត្តិការគ្មានដែនកំណត់និង ២៤ ម៉ោង / ៧ ថ្ងៃ
> ជម្រើសប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ ប្រាក់រៀល និងដុល្លារ
> ការគ្រប់គ្រងប្រាក់បៀវត្ស និងវិក្កយបត្រសាមញ្ញតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់យើង។

លក្ខខណ្ឌ សមតុល្យអប្បបរមា ការប្រាក់
- រៀល ដុល្លារ រៀល ដុល្លារ
ប្រចាំថ្ងៃ ២០០.០០០ ៥០ ២,២៥% ១,២៥%

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ប្រភេទសេវាកម្ម ថ្លៃសេវា/វិក្កយបត្រ បង់ថ្លៃសេវាដោយ
អគ្គិសនី ទឹកស្អាត ខ្សែកាប ។ល។ តម្លៃចរចារ អាចបង់ដោយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ឬ អ្នកប្រើប្រាស់​ (អាស្រ័យលើកិច្ចសន្យា)

សំណួរញឹកញាប់

តើគណនីពាណិជ្ជអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ អម្រឹតម៉ូបាល បានដែរឬទេ?

អ្នកមិនអាចយកគណនីពាណិជ្ជចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ អម្រឹតម៉ូបាល បាននោះទេ។