ប្រាក់សន្សំ

កម្មវិធីគណនីប្រាក់បញ្ញើ

ប្រើប្រាស់កម្មវិធីគណនីប្រាក់បញ្ញើ ដើម្បីកំណត់គោលដៅសន្សំប្រាក់ និងស្វែងយល់ពីចំនួនទឹកប្រាក់របស់អ្នកដែលនឹងកើនឡើងក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ។

កម្មវិធីគណនាប្រាក់បញ្ញើ

គណនីប្រាក់បញ្ញើ និងសន្សំ

ទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់ដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនរបស់អ្នក

គណនីបញ្ញើ Flexi

វិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកមានជាមួយនឹងគណនីបញ្ញើសន្សំFlexi នៅ អម្រឹត

គណនីមានកាលកំណត់

ឱ្យប្រាក់នៅសល់របស់អ្នករកប្រាក់បានកាន់តែច្រើន

គណនីក្មេងឆ្លាត

សម្រេចក្តីស្រមៃបុត្រធីតាលោកអ្នកជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ

គណនីប្រាថ្នា

សន្សំប្រាក់ឱ្យបានទៀងទាត់ចំពោះគម្រោងរបស់អ្នក