$
100
3
%
1.5

ចំនួនប្រាក់សរុបត្រូវបង់

Created with Highcharts 6.2.0 Chart context menu
ចំនួនប្រាក់ដើមត្រូវបង់
0.00
ចំនួនការប្រាក់ត្រូវបង់
0.00
ចំនួនប្រាក់សរុបត្រូវបង់
0.00

កាលវិភាគបង់ប្រាក់