គណនីបញ្ញើ Flexi

វិនិយោគចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលអ្នកមានជាមួយនឹងគណនីបញ្ញើសន្សំFlexi នៅ អម្រឹត ដោយធានានូវសុវត្ថិភាព និងទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ទៅ ៥.៦៥%។ រីករាយជាមួយភាពបត់បែននៃការដកប្រាក់ ដោយមិនបាត់បង់អត្រាការប្រាក់នៃចំនួនដែលនៅសល់។

​​​​​​​
អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់
ទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ៥.៦៥% ក្នុងមួយឆ្នាំ

​​​​​​​
គម្រោងសន្សំបត់បែនខ្ពស់
ចាប់ផ្តើមសន្សំចាប់ពី ១.០០០ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ

​​​​​​​
អាចដកប្រាក់សន្សំនៅពេលចាំបាច់
ទទួលបានការប្រាក់ បើទោះជាលោកអ្នកដកប្រាក់សន្សំមុនកាលកំណត់

> ចាប់ផ្តើមសន្សំចាប់ពី ១,០០០ ដុល្លារ
> អត្រាការប្រាក់រហូតដល់ ៥.៦៥%
> សម្រាប់អត្រាការប្រាក់ទទួលបាននៅកាលកំណត់

> អ្នកអាចដកប្រាក់សន្សំមុនកាលកំណត់បាននៅពេលដែលអ្នកត្រូវការ ហើយអ្នកនឹងនៅតែទទួលបានអត្រាការប្រាក់

តម្រូវឱ្យភ្ជាប់មកជាមួយនូវឯកសារផ្លូវការណាមួយក្នុងចំណោមឯកសារខាងក្រោម៖
១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ(នៅមានសុពលភាព) ឬ
២. លិខិតឆ្លងដែន(នៅមានសុពលភាព) ឬ
៣. សៀវភៅគ្រួសារ (បានតែមេគ្រួសារមានបិទរូបថត
៤. សំបុត្រកំណើត
៥. សៀវភៅស្នាក់នៅ(បានតែមេគ្រួសារ)
- ករណីប្រើប្រាស់ឯកសារផ្លូវការណាមួយដូចខាងលើអាចយកឯកសារបន្ថែមផ្សេងៗទៀតដូចខាងក្រោម(បើមាន)៖
១. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ(នៅមានសុពលភាព)
២. សៀវភៅគ្រួសារ (បានតែមេគ្រួសារមានបិទរូបថត
៣. សំបុត្រកំណើត
៤. សៀវភៅស្នាក់នៅ
៥. ប័ណ្ណបើកបរ(មិនអចិន្រៃ្តយ៍) (នៅមានសុពលភាព)
៦. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមន្រ្តីរាជការ (នៅមានសុពលភាព)
៧. ឆាយាគណៈមហានិកាយឬសង្ឈដីកា (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណព្រះសង្ឈ)
៨. លិខិតបញ្ជាក់ដែលបិទរូបថត ចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន(ឃុំ/សង្កាត់)
- ករណីប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងពីរនេះជាផ្លូវការ(សំបុត្រកំណើត និងសៀវភៅស្នាក់នៅ) តម្រូវដាច់ខាតឱ្យមានឯកសារបន្ថែម១ទៀត ដូចខាងក្រោម៖
១. ប័ណ្ណបើកបរ(មិនអចិន្រៃ្តយ៍) (នៅមានសុពលភាព)
២. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
៣. ឆាយាគណៈមហានិកាយឬសង្ឈដីកា (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណព្រះសង្ឈ)
៤. លិខិតបញ្ជាក់ដែលបិទរូបថត ចេញដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន(ឃុំ/សង្កាត់)អត្រាការប្រាក់

លក្ខខណ្ឌ ចំនួនប្រាក់បញ្ញើប្រចាំខែ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ដកប្រាក់ប្រចាំខែ
រៀល ដុល្លារ រៀល ដុល្លារ
១២ ខែ ,០០០,០០០         ,០០០ ៤,៧៥%

៥,២៥%
៤,៧៥%

៥,២៥%
១៨ ខែ
២៤ ខែ ៥,២៥% ៥,២៥%
៣៦ ខែ ៥,៦៥% ៥.៦៥%

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

Frequently Asked Questions

To open a Goal Account, you need one of the following identity documents:
1. National ID card
2. Passport
3. Driver's license
4. Civil servant ID card
5. Family book (with photo)
6. Certified letter issued by local authority
​​​​​​​7. or Monk Identification Card"

Interest from a savings account is taxed at the following rates:
- 6% for Cambodian Resident
​​​​​​​- 14% Non-Resident

You can close your goal account before maturity date. However, the interest rate offered for the pre-closure account is only 1%.

Yes, you can! Account closure at a non-home branch is subject to a $3 service charge. However, if your home branch is in Phnom Penh, you can close your account at any branch in Phnom Penh free of charge.

A foreigner can open a goal account. The required documents include a passport and the certificate of residence or workplace (if any).

You can choose the option to enable money withdrawal by one person during the account opening.(You can choose the desirable withdrawal criteria upon opening the account)

ប្រសិនបើទឹកប្រាក់របស់ខ្ញុំមិនគ្រប់ ១.០០០ដុល្លារ តើខ្ញុំអាចបើកគណនីបញ្ញើ Flexi បានដែរឬទេ?

ប្រសិនបើទឹកប្រាក់អ្នកមិនគ្រប់ ១.០០០ដុល្លារ អ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់គណនីបញ្ញើ Flexi បាននោះទេ។

ប្រសិនបើខ្ញុំបិទគណនីមុនកាលកំណត់ តើខ្ញុំទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្មាន?

ប្រសិនបើអ្នកបិទគណនីមុនកាលកំណត់ អ្នកនឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ ២.៥%។

តើខ្ញុំអាចបើកគណនីក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ៦ខែបានដែរឬទេ?

អ្នកមិនអាចដាក់សន្សំក្នុងរយៈពេល៦ខែបានទេ ព្រោះសម្រាប់គណនីបញ្ញើ Flexi គឺយើងមានកំណត់ចាប់ពី ១២ខែឡើងទៅ។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ