សេវាធានារ៉ាប់រង

សេវាធានារ៉ាប់រង

អម្រឹត គឺជាគ្រឹះស្ថានមួយដែល ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងសម្បូរបែបដល់អតិថិជនដូចជា ផលិតផលឥណទាន ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ សេវាអេធីអឹម សេវា

ធនាគារចល័ត ភ្នាក់ងារណែនាំសេវាធានារ៉ាប់រង និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទៀត។ ដើម្បីឱ្យអតិថិជនទទួលបាន ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ តាមរយ:ការប្រើប្រាស់សេវាធានា

​​​​​​​រ៉ាប់រង  អម្រឹតបានចាប់ដៃគូសហការជាមួយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត អេ អាយ​ អេ ដើម្បីធ្វើការណែនាំសេវាធានារ៉ាប់រងទៅកាន់អតិថិជនរបស់ អ​ម្រឹត។

២ការពារ៥

ដំណោះស្រាយការពារហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសាររយៈពេល៥ឆ្នាំបង់ត្រឹម២ឆ្នំា

ការធានារ៉ាប់រងសងប្រាក់កម្ចី

កម្ចីប្រាក់ដោយគ្មានការព្រួយបារម្ភ

ជីវិតនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ការពារគ្រួសារនិងសន្សំដើម្បីអនាគតរបស់អ្នក