ដៃគូបង់វិក្កយបត្រ

ដៃគូបង់វិក្កយបត្រ

អម្រឹត បានសហការជាមួយដៃគូបង់វិក្កយបត្រជាងរាប់រយក្រុមហ៊ុន នៅគ្រប់ទូទាំង ២៥ ខេត្ត/ក្រុង ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវមធ្យោបាយទូទាត់វិក្កយបត្រ ដែលមានភាពងាយស្រួល រហ័ស និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ ដៃគូរបស់យើងរួមមាន សាលារៀន ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណេត ទូរទស្សន៍ខ្សែកាប រួមទាំងសេវាកម្មសាធារណៈ ដូចជា អគ្គិសនី ទឹកស្អាត និងការប្រមូលសំរាម ជាដើម។

Generic placeholder image

Convenient

Save time and costs in invoice management and payment process

Generic placeholder image

Efficient

Collect and track funds on a real-time basis on both seller’s and buyer’s side

Generic placeholder image

Business Opportunity

End-to-end invoice and payment process help enhancing value chain and business relationship

Generic placeholder image

Greate Control

Reports available online for easy monitoring and reconciliation