ជីវិតនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ជីវិត និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ការចាប់ដៃគូសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង អេ អាយ អេ ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលផ្តល់ជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតនៅពេលដែលអ្នកមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ។

> រយៈពេលនៃការសន្សំនិងការបង់ប្រាក់មានភាពបត់បែន
> ប្រឹក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាអាយុជីវិតនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ អម្រឹត