ជីវិតនិងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

ជីវិត និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

សេវាធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ គឺជាសេវាធានារ៉ាប់រងមួយប្រភេទ ដែលការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ជូនដោយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត អេ អាយ អេ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ

ឃើញថាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរណាមួយ លោកអ្នកអាចផ្តោតលើការព្យាបាលជំងឺដោយមិនចាំបាច់បារម្ភពីបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ។អត្ថប្រយោជន៍

​​​​​​​- ទទួលបានទឹកប្រាក់ធានា ១០០% ក្នុងករណីមរណភាព ឬ ពិការភាពទាំងស្រុងនិងជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលបណ្តាលមកពីជំងឺ ឬគ្រោះថ្នាក់ ពីក្រុមហ៊ុន អេ អាយ​​ អេ 
​​​​​​​

- រយៈពេលនៃការបង់ប្រាក់មានភាពបត់បែន

- ប្រឹក្សាជាមួយនឹងទីប្រឹក្សាអាយុជីវិតនៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ អម្រឹត