សេវាកម្មសន្សំចល័ត

សេវាកម្មសន្សំចល័ត

អ្នកមានហាង ឬអាជីវកម្មមួយនៅលើទីផ្សារ ហើយចង់រក្សាប្រាក់ខ្លះនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើដំណើរនើរមកកាន់សាខា ឬភ្នាក់ងារវីងនោះទេ។ មន្រ្តីចល័តរបស់ អម្រឹត នឹងទៅទទួលយកប្រាក់សន្សំរបស់អ្នកមិនថានៅគេហដ្ឋានឬ នៅហាងរបស់អ្នកឡើយ។

> អ្នកនឹងទទួលបានសារបព្ជាក់នូវការដាក់សាច់ប្រាក់ ហើយបុគ្គលិកយើងនឹងធ្វើការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការក្នុងកម្មវិធីទូរសព្ទ័ដៃនៅចំពោះមុខអ្នកផ្ទាល់ ដែលមានសុវត្ថិភាព១០០%
> អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំឥណទាន ឥណទានរហ័ស ហើយអ្នកនឹងទទួលបានក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ
> អ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់និងផ្ទេរប្រាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់យើង
> នៅពេលអ្នកធ្វើការសន្សំ អ្នកអាចបើកគណនីប្រាថ្នា ឬ គណនីកើនទ្រព្យ
> អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំឥណទានបុគ្គលឬឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្ម
> សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រាក់សន្សំដែលអាចដកបានគ្រប់ពេលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬអាជីវកម្មនៅពេលបន្ទាន់។

អត្ថប្រយោជន៍

> អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំឥណទាន ឥណទានរហ័ស ហើយអ្នកនឹងទទួលបានក្នុងរយៈពេល ២៤ម៉ោងដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំ
> អ្នកអាចធ្វើការដកប្រាក់និងផ្ទេរប្រាក់ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់យើង
> នៅពេលអ្នកធ្វើការសន្សំ អ្នកអាចបើកគណនីប្រាថ្នា ឬ គណនីកើនទ្រព្យ
> អ្នកអាចធ្វើការស្នើសុំឥណទានបុគ្គលឬឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្ម
> សុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រាក់សន្សំដែលអាចដកបានគ្រប់ពេលសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារឬអាជីវកម្មនៅពេលបន្ទាន់។
​​​​​​