ភាគទុនិក

ការបែងចែកភាគហ៊ុន

យើងមានភាគទុនិកដ៏មានកិត្យានុភាព ហើយត្រូវបានរួមបញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Advans Group ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយ បម្រើសេវាជាមួយ MSME នៅក្នុងប្រទេសចំនួនប្រាំបួន នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងអាហ្រ្វិក។

ភាគទុនិក ចំនួនភាគហ៊ុន ភាគរយ(%) តម្លៃចរិក ១.៣៦០.០០០/១ហ៊ុន (000) រៀល
Advans SA 46,570 52.778% 63,335,200
Botta 2,795 3.168% 3,801,200
FMO 17,643 19.995% 23,994,480
IFC 17,643 19.995% 23,994,480
LFP 3,586 4.064% 4,876,960
សរុប 88,237 100% 120,002,320

Bota​​​​​​​

​​​​​​​

IFC​​​​​​​