ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

ពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់

អម្រឹត តែងតែប្រឹងប្រែងជានិច្ចក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ ដែលរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យល្អប្រសើរ ជំរុញស្មារតីសហគ្រិនភាព ព្រមទាំងលើកស្ទួយការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា។ ខាងក្រោមនេះគឺជាពានរង្វាន់ និងការទទួលស្គាល់ ដែលគ្រឹះស្ថានរបស់យើងទទួលបាន។

ស្វែងរក ៖