ការផ្ទេរប្រាក់តាម Amret Mobile

ផ្ញើប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់ដៃគូទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា


មិនថាការផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនី អម្រឹត ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ ការបញ្ចូលលុយក្នុង E-Wallet ឬ សូម្បីតែការដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដោយមិនប្រើកាត កម្មវិធី Amret Mobile ផ្ដល់ជូននូវមុខងារយ៉ាងសម្បូរបែបដើម្បីបំពេញរាល់តម្រូវការរបស់អ្នក ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការយ៉ាងងាយស្រួល រហ័ស និងសុវត្ថិភាព ដូចជា៖

  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក (សមាជិកបាគង)
  • ទូទាត់ចំណាយតាមរយៈ ស្កែន KHQR 
  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី E-Wallet ដូចជា ទ្រូម៉ាន់នី វីង និងផាយផេ ឥតគិតថ្លៃ
  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មិត្តភក្តិដែលគ្មានគណនីអម្រឹត រួចដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
  • ដាក់ ឬដកប្រាក់នៅបណ្តាម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសាខាអម្រឹតទូទាំងប្រទេស

ទំហំប្រតិបត្តិការ និង តម្លៃសេវា ផ្ទេរប្រាក់

សេវាកម្ម ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) ថ្លៃសេវា (រៀល) ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ) ព័ត៌មានលម្អិត
ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធី Amret Mobile
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត របស់អ្នក ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ឥតកំណត់
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ឥតកំណត់
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត ផ្សេងទៀត ១០០-៨០,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ១-២០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ * ចំនួនអតិបរិមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ៨០,០០០,០០០ រៀល ឬ ២០,០០០ ដុល្លារ
* ចំនួនអតិបរិមាក្នុងមួយថ្ងៃ: ៤០០,០០០,០០០ រៀល ឬ ១០០,០០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ២០,០០០-៤០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ១០-៥០០ ឥតគិតថ្លៃ * ចំនួនអតិបរិមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ៤០០,០០០ រៀល ឬ៥០០ ដុល្លារ
* ចំនួនអតិបរិមាក្នុងមួយថ្ងៃ: ១០,០០០,០០០ រៀល ឬ២៥០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់នៅតាមសាខា អម្រឹត
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅជាសាច់ប្រាក់ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ *Available KHR, USD  currency
* ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងមួយ ៤.០០០ រៀលឬ ១.០០ ដុល្លារ
* ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ៖ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅគណនី អម្រឹត ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត (ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប័ណ្ណអេធីអឹមពណ៍បៃតង) ៨,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ២,០០០ ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖៤,០០០,០០០ រៀល ឬ ១,០០០ ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៤,០០០,០០០ រៀល ឬ  ១,០០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត (ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប័ណ្ណអេធីអឹមពណ៍មាស) ២០,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ៥,០០០ ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ២០,០០០,០០០ រៀល ឬ ៥,០០០ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ២០,០០០,០០០រៀល ឬ ៥,០០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត ផ្សេងទៀត ៤,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ១,០០០ ឥតគិតថ្លៃ **ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖៤,០០០,០០០ រៀល ឬ ១,០០០ ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៤,០០០,០០០ រៀល ឬ  ១,០០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ដៃគូដែលពុំមានគណនី អម្រឹត ២,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ៥០០ ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ២,០០០,០០០ រៀល or ៥០០ ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ២,០០០,០០០ រៀល or ៥០០ ដុល្លារ
បង់ថ្លៃទឹក ភ្លើង និង សំរាម
Hundreds of Biller Partners Nationwide ឥតគិតថ្លៃ អាស្រ័យលើដៃគូបង់វិក្កយបត្រ - - -

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក

ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលនូវសេវា Fast Payment Service របស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារពីគណនី អម្រឹត ទៅកាន់គណនីធនាគារក្នុងស្រុក
លែងជាបញ្ហាសម្រាប់លោកអ្នក។

ទំហំប្រតិបត្តិការ និង តម្លៃសេវា ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក តាមរយៈ Amret Mobile

សេវាកម្ម ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) ថ្លៃសេវា (រៀល) ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ) ព័ត៌មានលម្អិត
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ ធនាគារក្នុងស្រុក
(សេវាកម្ម បាគង)
4,000 - 200,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1 - 50,000 ឥតគិតថ្លៃ -
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ គណនីបាគង 4,000 - 40,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1 - 10,000 ឥតគិតថ្លៃ -

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី E-Wallet

ត្រូវការបង់ថ្លៃទំនិញ ប៉ុន្តែអស់លុយពីគណនី E-Wallet? កុំបារម្ភ! លោកអ្នកអាចបញ្ចូលលុយភ្លាមៗទៅក្នុងគណនី E-Wallet របស់អ្នក ពីគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈ Amret Mobile។ ដៃគូសហការរបស់យើង រួមមាន វីង ទ្រូម៉ាន់នី ផាយផេ និងដៃគូជាច្រើនទៀតក្នុងពេលខាងមុខនេះ។

ទំហំប្រតិបត្តិការ និង តម្លៃសេវា ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី E-Wallet តាមរយៈ Amret Mobile

សេវាកម្ម ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) ថ្លៃសេវា (រៀល) ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ) ព័ត៌មានលម្អិត
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី​
ទ្រូម៉ាន់នី
4,000-40,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1-10,000 ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ 4០,000,000 រៀល ឬ 1០,000 ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៤០,000,000 រៀល ឬ 10,000 ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី​ វីង 4,000-2,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1-500 ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ 4,000,000 រៀល ឬ 1,000 ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ 10,000,000 រៀល ឬ 2,500 ដុល្លារ
2,000,100-4,000,000 2,000 501-1000 0.5
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី​ ផាយផេ 4,000-2,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1-500 ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ 4,000,000 រៀល ឬ 1,000 ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ 10,000,000 រៀល ឬ 2,500 ដុល្លារ
2,000,100-4,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 501-1000 ឥតគិតថ្លៃ

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។