ការផ្ទេរប្រាក់តាម Amret Mobile

ផ្ញើប្រាក់ភ្លាមៗទៅកាន់ដៃគូទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា


មិនថាការផ្ទេរប្រាក់ទៅរវាងគណនី អម្រឹត ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារ ការបញ្ចូលលុយក្នុង E-Wallet ឬ សូម្បីតែការដកប្រាក់ពីម៉ាស៊ីនអេធីអឹមដោយមិនប្រើកាត កម្មវិធី Amret Mobile ផ្ដល់ជូននូវមុខងារយ៉ាងសម្បូរបែបដើម្បីបំពេញរាល់តម្រូវការរបស់អ្នក ជាមួយនិងប្រតិបត្តិការយ៉ាងងាយស្រួល រហ័ស និងសុវត្ថិភាព ដូចជា៖

  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក (សមាជិកបាគង)
  • ទូទាត់ចំណាយតាមរយៈ ស្កែន KHQR 
  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី E-Wallet ដូចជា ទ្រូម៉ាន់នី វីង និងផាយផេ ឥតគិតថ្លៃ
  • ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់មិត្តភក្តិដែលគ្មានគណនីអម្រឹត រួចដកប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
  • ដាក់ ឬដកប្រាក់នៅបណ្តាម៉ាស៊ីនអេធីអឹម និងសាខាអម្រឹតទូទាំងប្រទេស

ផ្ទេរប្រាក់ដោយប្រើ Amret Mobile

សេវាកម្ម ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) ថ្លៃសេវា (រៀល) ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ) ព័ត៌មានលម្អិត
ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈកម្មវិធី Amret Mobile
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត របស់អ្នក ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ឥតកំណត់
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ឥតកំណត់
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត ផ្សេងទៀត ១០០-៨០,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ១-២០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ * ចំនួនអតិបរិមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ៨០,០០០,០០០ រៀល ឬ ២០,០០០ ដុល្លារ
* ចំនួនអតិបរិមាក្នុងមួយថ្ងៃ: ៤០០,០០០,០០០ រៀល ឬ ១០០,០០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ២០,០០០-៤០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ១០-៥០០ ឥតគិតថ្លៃ * ចំនួនអតិបរិមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ៤០០,០០០ រៀល ឬ៥០០ ដុល្លារ
* ចំនួនអតិបរិមាក្នុងមួយថ្ងៃ: ១០,០០០,០០០ រៀល ឬ២៥០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់នៅតាមសាខា អម្រឹត
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅជាសាច់ប្រាក់ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ *Available KHR, USD  currency
* ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងមួយ ៤.០០០ រៀលឬ ១.០០ ដុល្លារ
* ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ៖ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី អម្រឹត ទៅគណនី អម្រឹត ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរពីសាច់ប្រាក់ទៅសាច់ប្រាក់ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ ឥតកំណត់ ឥតគិតថ្លៃ
ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត (ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប័ណ្ណអេធីអឹមពណ៍បៃតង) ៨,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ២,០០០ ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖៤,០០០,០០០ រៀល ឬ ១,០០០ ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៤,០០០,០០០ រៀល ឬ  ១,០០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត (ភ្ជាប់ជាមួយនឹងប័ណ្ណអេធីអឹមពណ៍មាស) ២០,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ៥,០០០ ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ២០,០០០,០០០ រៀល ឬ ៥,០០០ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ២០,០០០,០០០រៀល ឬ ៥,០០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី អម្រឹត ផ្សេងទៀត ៤,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ១,០០០ ឥតគិតថ្លៃ **ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖៤,០០០,០០០ រៀល ឬ ១,០០០ ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៤,០០០,០០០ រៀល ឬ  ១,០០០ ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ដៃគូដែលពុំមានគណនី អម្រឹត ២,០០០,០០០ ឥតគិតថ្លៃ ៥០០ ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ ២,០០០,០០០ រៀល or ៥០០ ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ២,០០០,០០០ រៀល or ៥០០ ដុល្លារ
បង់វិក្កយបត្រ (អ៊ីនធើណែត និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាប)
ក្រុមហ៊ុន Digi, One TV, Ezycom & ក្រុមហ៊ុន Sing Meng - - - - -
បង់ថ្លៃទឹក ភ្លើង និង សំរាម
Hundreds of Biller Partners Nationwide ឥតគិតថ្លៃ អាស្រ័យលើដៃគូបង់វិក្កយបត្រ - - -

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក

ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលនូវសេវា Fast Payment Service របស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ការផ្ទេរប្រាក់ឆ្លងធនាគារពីគណនី អម្រឹត ទៅកាន់គណនីធនាគារក្នុងស្រុក
លែងជាបញ្ហាសម្រាប់លោកអ្នក។

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ធនាគារក្នុងស្រុក

សេវាកម្ម ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) ថ្លៃសេវា (រៀល) ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ) ព័ត៌មានលម្អិត
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ ធនាគារក្នុងស្រុក
(សេវាកម្ម បាគង)
4,000 - 200,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1 - 50,000 ឥតគិតថ្លៃ -
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ គណនីបាគង 4,000 - 200,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1 - 10,000 ឥតគិតថ្លៃ -
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ ធនាគារក្នុងស្រុក
(សេវាកម្ម Fast Payment Service)
0 - 4,000,000 4,000 - - *សុពលភាពចំពោះតែរូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលតែប៉ុណ្ណោះ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ 40,000,000 KHR
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ឥតកំណត់
4,000,100 - 20,000,000 8,000 - -
20,000,100 - 40,000,000 12,000 - -

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី E-Wallet

ត្រូវការដើម្បីបង់ថ្លៃទំនិញ ប៉ុន្តែអស់លុយពីគណនី E-Wallet? កុំបារម្ភ! លោកអ្នកអាចបញ្ចូលលុយភ្លាមៗទៅក្នុងគណនី E-Wallet របស់អ្នក ពីគ្រប់ទីកន្លែង និងគ្រប់ពេលវេលាតាមរយៈ Amret Mobile។ ដៃគូសហការរបស់យើង រួមមាន វីង ទ្រូម៉ាន់នី ផាយផេ និងដៃគូជាច្រើនទៀតក្នុងពេលខាងមុខនេះ។

ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី E-Wallet

សេវាកម្ម ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល) ថ្លៃសេវា (រៀល) ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារ) ថ្លៃសេវា (ដុល្លារ) ព័ត៌មានលម្អិត
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី​
ទ្រូម៉ាន់នី
4,000-40,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1-10,000 ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ 4០,000,000 រៀល ឬ 1០,000 ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ ៤០,000,000 រៀល ឬ 10,000 ដុល្លារ
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី​ វីង 4,000-2,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1-500 ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ 4,000,000 រៀល ឬ 1,000 ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ 10,000,000 រៀល ឬ 2,500 ដុល្លារ
2,000,100-4,000,000 2,000 501-1000 0.5
ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនី​ ផាយផេ 4,000-2,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 1-500 ឥតគិតថ្លៃ *ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ៖ 4,000,000 រៀល ឬ 1,000 ដុល្លារ
*ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ៖ 10,000,000 រៀល ឬ 2,500 ដុល្លារ
2,000,100-4,000,000 ឥតគិតថ្លៃ 501-1000 ឥតគិតថ្លៃ

*អម្រឹត រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។