មន្ត្រីសន្សំចល័ត

 • Home
 • មន្ត្រីសន្សំចល័ត

មន្ត្រីសន្សំចល័ត

ទីតាំង៖ តំបន់ភ្នំពេញ
ចំនួនជ្រើសរើស៖ មន្ត្រីសន្សំចល័ត កន្លែង
នាយកដ្ឋាន៖ ផែ្នកលក់
ថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ៖ 2021-08-17

កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

 • ផ្តល់ប្រឹក្សា ស្វែងរក ទាក់ទង បញ្ចុះបញ្ចូល នឹងបង្ហាញសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (សេវាសន្សំ ដកប្រាក់ បើកគណនី ផ្ញើប្រាក់និងសេវា ផ្សេងៗទៀត) ដល់អតិថិជននៅតាមតំបន់គោលដៅដោយធានាបាននូវគុណភាពសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ;
 • ប្រមូលប្រាក់សន្សំពីអតិថិជន នឹងផ្តល់សេវាដកប្រាក់យោងតាមតំរូវការរបស់អតិថិជន;
 • កសាងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរ ដើម្បីថែរក្សា នឹងបង្កើនទំនាក់ទំានក់ទំនងល្អជាមួយប្រជាជនក្នុងតំបន់;
 • គ្រប់គ្រងបណ្តាញភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងទី៣ តាមការកំណត់របស់ស្ថាប័នក្នុងតំបន់ជាក់លាក់ណាមួយ;
 • ផ្តល់ការគាំទ្រលើលំហូរសាច់ប្រាក់ និងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ដល់បណ្តាញភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងទី៣;
 • ជួយភ្នាក់ងារទំនាក់ទំនងនិងអតិថិជនលើការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់គ្រឹះស្ថាន។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • បញ្ចាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ម៉ាឃីតធីង ធនាគារ ពាណិជ្ជកម្ម សេដ្ឋកិច្ច ឬឯកទេសពាក់ព័ន្ធ;
 • មានបទពិសោធន៍មួយឆ្នាំ លើការលក់ ការផ្សព្វផ្សាយ;
 • មានចំនេះដឹងមធ្យមលើ វិស័យឬសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពុជា;
 • មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការងារ និងសុភាពរាបសារ។

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមរយៈ៖

+855 (0) 12 632 150 / +855 (0) 12 992 132 / +855 (0) 92 333 020/ +855 (0) 70 700 123

ដាក់ពាក្យសម្រាប់មុខតំណែងនេះ