មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន

 • Home
 • មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន

មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន

ទីតាំង៖ តំបន់ភ្នំពេញ
ចំនួនជ្រើសរើស៖ មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន កន្លែង
នាយកដ្ឋាន៖ ផែ្នកលក់
ថ្ងៃផុតកំណត់ដាក់ពាក្យ៖ 2021-08-17

កាតព្វកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ

 • រៀបចំផែនការលក់ឥណទានប្រចាំឆ្នាំដើម្បីធានាឲ្យបាននូវភាពសមស្របទៅតាមគោលការណ៍ និងស្ថានភាពទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន;
 • ចុះផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចជាផ្តល់នូវយោ​បល់ និងផ្តល់ឥណទានទៅកាន់អតិថិជននៅតាមតំបន់គោលដៅ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាផែនការលក់ឥណទានទទួលបានជោគជ័យ និងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់;
 • កសាង និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានា;
 • ប្រមូលការប្រាក់ និងបា្រក់ដើម ត្រូវសង ត្រឡប់មកវិញ ពីអតិថិជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា;
 • ចុះតាមដានក៏ដូចជាសួរសុខទុក្ខ ដើម្បី ប្រាកដថាប្រាក់កម្ចីដែលអតិថិជន ខ្ចីត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ចំគោលដៅ និងអាចដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលានៅពេលមានការយឺតយ៉ាវ;
 • រៀបចំឯកសារនិងកំណត់ត្រានៃការបិទបញ្ចីសាច់ប្រាក់ ដើម្បីធានាថាប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃគោរពតាមគោលនិយោបាយ និងនិតីវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង របស់ឥណទាន និងរតនាគារ។

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

 • បញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ឬកំពុងសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញ ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ ទីផ្សារ និងជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត;​
 • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយ, លក់និងទំនាក់ទំនងអតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត;​
 • មានភាពស្មោះត្រង់, ទំនាក់ទំនងល្អ, រួសរាយ និងមានភាពម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងការងារ;
 • មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបំរើការងារនៅតាមតំបន់ជនបទ។​

ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកផ្នែកជ្រើសរើសបុគ្គលិកតាមរយៈលេខួទូរស័ព្ទ៖

+855 (0) 12 632 150 / +855 (0) 12 992 132 / +855 (0) 92 333 020/ +855 (0) 70 700 123

ដាក់ពាក្យសម្រាប់មុខតំណែងនេះ