អភិបាលកិច្ច

Generic placeholder image

លោក Claude FALGON

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Claude Falgon គឺជាស្ថាបនិកនៃ Advans Group លុះដល់់ឆ្នាំំ២០១៧ លោកជាអគ្គនាយកនៃក្រុមហ៊ុន Advans Group។ បច្ចុប្បន្នលោកជាអភិបាលនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់់ Advans SA SICAR និងជាសមាជិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័័ន្ធមួយចំំនួនរបស់់ Advans Group។ ចាប់់តាំំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំំ២០០៥ លោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាសមាជិកនៃគណកម្មាធិការសវនកម្ម និងគណកម្មាធិការតែងតាំំង និងតម្លៃការ។ លោកបញ្ចប់់ការសិក្សាថ្នាក់់បណ្ឌិត ជំំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មពីសកលវិទ្យាល័័យ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិក និង ជំំនាញវិទ្យាសាស្រ្តគ្រប់់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័័យ ICG ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំំង ព្រមទាំំង បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់់ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មពីសាកលវិទ្យាល័័យ INA ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំំង។

Generic placeholder image

អ្នកស្រី Estelle DARIE ROUSSEAUX

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី Estelle ត្រូវបានតែងតាំំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅខែសីហា ឆ្នាំំ២០១៧ និងជាអភិបាលប្រតិបត្តិរបស់់ អម្រឹត នៅខែមករា ឆ្នាំំ២០១៨ ដែលទទួលខុសត្រូវការងារស្នូលផ្នែកដឹកនាំំ និងអនុវត្ត ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត របស់់អម្រឹត។ លោកស្រីជាអតីតនាយិការងប្រតិបត្តិការរបស់់ Advans Group ដែលគ្រប់់គ្រងផ្នែកឌីជីថល និង សេវាហិរញ្ញវត្ថុ នៅតាមជនបទ។ លោកស្រី បានចាប់់ផ្តើមការងារក្នុងវិស័័យអភិវឌ្ឍជនបទ និងសេដ្ឋកិច្ច នៅឆ្នាំំ២០០០ មុនចូលបម្រើការងារផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងឆ្នាំំ២០០៣ ក្នុងតួនាទីជាមន្រ្តីប្រតិបត្តិការមូលដ្ឋានដែលផ្តោតលើគម្រោងសហគ្រាសខ្នាតតូច តូចបំំផុត និងមធ្យម នៅប្រទេសរ៉ូម៉ានី។ លុះក្រោយមកទៀត រហូតដល់់ឆ្នាំំ២០០៤ លោកស្រីបានចូលបម្រើការងារជាមួយ Advans International ដែលពីមុនហៅថា Horus Development Finance ជាទីប្រឹក្សាជាន់់ខ្ពស់ ។ នៅក្រុមហ៊ុន Advans លោកស្រីមានតួនាទីសំខាន់់ៗមួយចំំនួន រួមមានតួនាទីជានាយិកាអង្គភាពប្រតិបត្តិការរបស់់ Advans Ghana ផ្តោតសំំខាន់់លើការប្រមូលប្រាក់់សន្សំំ និងឥណទាន។ លុះដល់ឆ្នាំំ ២០១៣ លោកស្រីត្រូវបានដំំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Advans Bank Tanzania (បច្ចុប្បន្ន ហៅថា ធនាគារ Letshego)។ លោកស្រីបានបញ្ចប់់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់់ខ្ពស់ ជំំនាញសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម ពីវិទ្យាស្ថានជាតិ Agronomique Paris-Grignon ប្រទេសបារាំំង។

Generic placeholder image

លោក Steven Duchatelle

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Steven ត្រូវបានតែងតាំំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅខែសីហា ឆ្នាំំ២០១៧ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់់គ្រងហានិភ័័យ។ លោកគឺជានាយកជាន់់ខ្ពស់អន្តរជាតិ មានបទពិសោធន៍៍ផ្នែកប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ បច្ចុប្បន្នលោកជាអគ្គនាយករបស់់ Advans Group ។ លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុជាង ២៥ឆ្នាំំ ដែលក្នុងនោះក្នុង២០ឆ្នាំំ ក្នុងវិស័័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាមួយនឹងមុខតំំណែងជាច្រើននៅក្នុងស្ថាប័័នហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថាប័័នប្រឹក្សាយោបល់់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានកេរ្តិ៍៍ឈ្មោះល្បីល្បាញនៅក្នុងពិភពិលោក លោកមានបទពិសោធន៍៍ និងចំណេះដឹងជាច្រើនទាំំងផ្នែកប្រតិបត្តិការធនាគារលក់់រាយ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងនោះរួមមាន ការងារយុទ្ធសាស្រ្តអភិបាលកិច្ច ប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍធុរុកិច្ចអង្គភាព ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់់គ្រងហានិភ័យ។ ទនឹ្ទមនឹងនេះលោកក៏៏មានតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័័ន្ធជាច្រើនរបស់់ Advans។ លោកបញ្ចប់់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់់ខ្ពស់់ផ្នែកគ្រប់់គ្រងទូទៅ ជំំនាញហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័័យ HEC School of Management ដែលជាសាកលវិទ្យាល័័យឈានមុខគេមួយផ្នែកគ្រប់់គ្រងនៅក្នុងប្រទេសបារាំំង។

Generic placeholder image

លោក Paphon MANGKHALATHANAKUN

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក Paphon ត្រូវបានតែងតាំំងជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅខែកញ្ញា ឆ្នាំំ២០១៥ និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការគ្រប់់គ្រងហានិភ័័យ។ លោកមានបទពិសោធន៍៍ការងារជាង១៨ឆ្នាំំ ក្នុងវិស័័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ក្នុងមុខងារ និងតួនាទីជាច្រើនដូចជា ហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម វិនិយោគផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារលទ្ធកម្ម ការកែសម្រួលបំំណុលឡើងវិញ សេវាធនាគារសម្រាប់់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងម៉ាឃីាតធីងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកមានបទពិសោធន៍៍ជាង១៥ឆ្នាំំ ផ្នែកសេវាធនាគារសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ជំំនាញយុទ្ធសាស្រ្ត អាជីវកម្ម បង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលថ្មីៗ។ លោកមានតួនាទីជាន់ជាច្រើននៅក្នុងធនាគារមួយចំំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃ ក្នុងនោះរួមជាមួយនឹងតួនាទីជានាយករងស្តីទី១នៃធនាគារ Kasikorn Plc. និង ជានាយកអង្គភាពនៃសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម នៅធនាគារ TMB Plc.។ នៅធនាគារ Kasikorn Plc. លោកបានទទួលស្គាល់ នូវស្នាដៃដឹកនាំំក្រុមការងារក្នុងការទទួលពានរង្វាន់ធនាគារសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមល្អជាងគេបំផុតនៅអាស៊ីពីទស្សនាវដ្តី ធនាគារអាស៊ី (Asian Banker Megazine) ពីរឆ្នាំំជាប់់ៗគ្នា។ លោកបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធុរុកិច្ចិ (ជំំនាញហិរញ្ញវត្ថុ) ពីសាកលវិទ្យាល័័យ Oregon State សហរដ្ឋអាមេរិក និងបរិញ្ញាបត្រ ជំំនាញវិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័័យ Chulalongkorn ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ។ បច្ចុប្បន្នលោកជាសហស្ថាបនិក និងអគ្គនាយកនៃគម្រោងផ្តល់់កម្ចីដែលមានឈ្មោះះថា NestiFly ដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការនៃធនគារថៃ។

Generic placeholder image

លោក ជា ផល្លារិន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក ផល្លារិន ត្រូវបានតែងតាំំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅខែមករា ឆ្នាំំ២០១៩ បន្ទាប់់ពីបានដឹកនាំំអម្រឹត អស់់រយៈពេលជាង ២០ឆ្នាំំជាអគ្គនាយក។ លោកបានចូលរួមជាមួយ អម្រឹត ចាប់តាំងពីឆ្នាំំ១៩៩៥ ក្នុងតួនាទីជាមន្រ្តីឥណទាន ដំំបូងគេបង្អស់់ ដែលបានអនុវត្ត លើឥណទានបុគ្គល និងជាគ្រូបង្គោលមួយរូប។ លោកក៏៏មានតួនាទីជាអភិបាលរបស់់ អម្រឹត ប្រមាណជាង១៥ ឆ្នាំំនិងនៅក្នុងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA)។ លោកក៏៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃស្ថាប័នមួយចំំនួន ក្នុងនោះមានធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទ និងការិយាល័័យឥណទានកម្ពុជា។ មុនពេលចូលរួមជាមួយវិស័័យហិរញ្ញវត្ថុ លោកគឺជាមន្រ្តីរាជការមួយរូបនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា ប្រមាញ់់ និងនេសាទ។ លោកបានបញ្ចប់់ការសិក្សាថ្នាក់់បរិញ្ញាបត្រជាន់់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័័យជាតិគ្រប់់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័័យ UTARA ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជំំនាញកសិកម្ម ពីវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា។

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការ សវនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដឹកនាំ ដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ឯករាជ្យមួយរូប ដែលជាផ្នែកមួយ យ៉ាងសំខាន់ នៃអភិបាលកិច្ចរបស់ អម្រឹត។ គណៈកម្មាធិការ ជួបប្រជុំយ៉ាងតិច ចំនួនបួនដង ក្នុងមួយឆ្នាំ និងជួបប្រជុំ តាមការចាំបាច់។ គោលបំណងសំខាន់ របស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម រួមមាន៖

​​​​​​​> ត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃមុខងារសវនម្មផ្ទៃក្នុងក្នុងបរិបទគ្រប់គ្រង់ហានិភ័យទូទៅ
> ត្រួតពិនិត្ យទៅលើសុចរិតភាព នៃរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងដំណើរការ រៀបចំរបាយការណ៍ ហរិញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង របាយការណ៍ ហរិញ្ញវត្ថុដែលបាន ធ្វើសវនកម្ម
> ត្រួតពិនិត្យ ទៅលើការ អនុលោមតាម គោលនយោបាយ និង នីតិវិធីដែល បានចែងនៅក្នុង ក្របខណ្ឌ របស់អម្រឹត ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិ្ត ដែលមានជាធរមាន
> ត្រួតពិនិត្យទៅ លើឯករាជ្យភាព និងគុណវុឌ្ឍ របស់ក្រុមហ៊ុន គណនេយ្យ សាធារណៈដែលបានចុះបញ្ជី (សវនករឯករាជ្យ)។

គណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម ផ្ទៃក្នុងមាន សមាជិក ២ នាក់ គឺ៖

លោក Sreng Samork

ជាប្រធាន

លោកបណ្ឌិត Claud Falgon

ជាសមាជិក


​​​​​​​ចក្ខុវិស័យ របស់នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គឺដើម្បី ទទួលបាន ការទទួលស្គាល់ ជាសវនករ ផ្ទៃក្នុង ប្រកបដោយ វិជ្ជាជីវៈ ដែលផ្តល់អនុសាសន៍ ទៅដល់ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងការ ពិគ្រោះយោបល់ ប្រកបដោយ ការជឿទុកចិត្ត ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

បេសកកម្ម របស់នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង
គឺដើម្បីផ្តល់ ការវាយតម្លៃ ដោយឯករាជ្យ និងវិជ្ជាជីវៈ ទៅលើប្រតិបត្តិការ របស់ អម្រឹត ដើម្បីលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ទៅលើប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការអនុវត្តន៍ ទៅតាម គោលនយោបាយ ផ្ទៃក្នុង ច្បាប់​ និងបទប្បញ្ញតិ្ត ដែលមានជាធរមាន។

បេសកកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

បេសកកម្ម របស់គណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម គឺដើម្បីធានា នូវប្រសិទ្ធភាព និង​ប្រសិទ្ធផល នៃតួនាទីសវនកម្ មផ្ទៃក្នុង និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ព្រមទាំងធានា ឲ្យមានភាពគ្រប់គ្រាន់ នៃរបាយការណ៏ និងនីតិវិធី ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

សិទ្ធអនុម័តរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

គណៈកម្មាធិការ សវនកម្មត្រូវ បានផ្តល់សិទ្ ធដោយក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីសម្រេច លើបញ្ហានានា ឬធ្វើការ ស៊ើបអង្កេត ក្នុងដែនកំណត់ ទំនួលខុសត្រូវ របស់ខ្លួន។ ក្នុងគោលបំណងនេះ គណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម ត្រូវបានផ្តល់ សិទ្ធអំណាចដើម្បី៖

> ស្វែងរក ព័ត៌មាន នានា ដែលមានតម្រូវការ ពីនិយោជិក ឬភាគីខាងក្រៅ
> ជួបជាមួយ មន្រ្តីរបស់ អម្រឹត សវនករខាងក្រៅ ឬអ្នកប្រឹក្សា ខាងក្រៅ តាមការចាំបាច់ និង
> ទទួលបាន ការប្រឹក្សា ផ្នែកច្បាប់ ពីខាងក្រៅ គណនេយ្យករ ឬអ្នកជំនាញ ឯករាជ្យ ដើម្បីផ្តល់ប្រឹក្សា ឬជាជំនួយ ក្នុងការស៊ើបអង្កេត ជំនួសគណៈកម្មាធិការ។

ទំនួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

កាតព្វកិច្ច របស់គណៈកម្មាធិការ គឺដើម្បីពិនិត្យ មុខងារ សវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង និងសវនកម្ម ឯករាជ្យ តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ ទៅលើសុចរិតភាព នៃ របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ធានាការអនុលោម ទៅតាម គោលនយោបាយ ផៃ្ទក្នុង ច្បាប់​ និងបទប្បញ្ញតិ្ត ដែលមាន ជាធរមាន ព្រមទាំងពិនិត្យ លើការគ្រប់គ្រង ហានិភ័យ ប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៃក្នុង ដើម្បីផ្តល់ អនុសាសន៍ សម្រាប់កែលម្អ។

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

មុខងារ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឬ នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបានបងើ្កតឡើង កុ្នងឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលជាផ្នែកមួយ យ៉ាងសំខាន់ សម្រាប់ អភិបាលកិច្ចល្អ របស់ អម្រឹត ហើយ ការទទួលខុសត្រូវ របស់ នាយកដ្ឋាននេះ តូ្រវបានចែង នៅក្នុង លក្ខន្តិកៈសវនកម្ម ផ្ទៃក្នុង។ នាយកដ្ឋាន សវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺជា នាយកដ្ឋាន ឯករាជ្យ ពីប្រតិបត្តិការ ទាំងអស់របស់ អម្រឹត ហើយរាយការណ៍ ដោយផ្ទាល់ ទៅ គណៈកម្មាធិការ សវនកម្ម។

Generic placeholder image

លោក ដុស ឌីន

អគ្គនាយក

លោក ដុស ឌី ន ត្រូវបានតែងតាំងជា អគ្គនាយក ក្នុង ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩។ លោកចាប់ផ្តើមបំពេញការងារជាមួយអម្រឹត ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ក្នុងតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងការិយាល័យ សាខាខេត្តបន្ទាប់មកលោកបានផ្លាស់ប្ដូរមកនាយកដ្ឋានមួយចំនួនដូចជា នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍ ផលិត ផល (រយៈពេល ២ឆ្នាំ) គ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិការ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ បន្ទាប់មកជានាយកអង្គភាពប្រតិបត្តិការពីឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ឆ្នាំ២០១១។ លោក ដុស ឌីន ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករង ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១១ នៅមុនពេលដែលលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយក ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យUTARA ប្រទសម៉ាឡេស៊ី និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកកសិកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មកម្ពុជា ។

Generic placeholder image

អ្នកស្រី លឹម សុផា

នាយិកាអង្គភាពប្រតិបត្តិការ

លោកស្រី លឹម សុផា ត្រូវបានតែងតាំំងជានាយិកាអង្គភាពហិរញ្ញវត្ថុបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំំ២០២១។ លោកស្រីបានបំំពេញការងារជាមួយ អម្រឹតអស់់រយៈពេលជាង ២២ឆ្នាំំដោយបានចាប់ផ្តើមការងារជាអ្នកគ្រប់់គ្រងសាខាខេត្តប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ និងជានាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ។ លុះដល់់ឆ្នាំំ២០១២ លោកស្រីបានបំំពេញតួនាទីការងារថ្មីជា នាយិកាធនធានមនុស្ស រហូតដល់់ឆ្នាំំ២០១៦ លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំំងជានាយិកាអង្គភាពធនធានមនុស្ស។ ក្នុងនាមជាគណៈគ្រប់់គ្រងមួយរូប ដែលមានបទពិសោធន៍៍ជាច្រើនក្នុងតួនាទីដឹកនាំំ លោកស្រីផ្តោតសំខាន់់លើកាពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកសក្តានុពល ដើម្បីគាំំទ្រពួកគេសម្រេចបានគោលដៅអាជីពរបស់់ខ្លួន។ លោកស្រីបានបញ្ចប់់ការសិក្សាថ្នាក់់បរិញ្ញាបត្រជាន់់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័័យ Charles Stuart ប្រទេសអូស្រ្តាលី និង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសហគ្រិនភាពពីសាកលវិទ្យាល័័យវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច។

Generic placeholder image

លោក តាន់់ យូហៃ

នាយកអង្គភាពផ្នែកលក់់

លោក តាន់់ យូហៃ បានបញ្ចប់់ការសិក្សាថ្នាក់់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ក្នុងឆ្នាំំ១៩៩៧។ នៅឆ្នាំំ២០០០ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត ក្នុងតួនាទីជាជំំនួយការនាយកគ្រប់់គ្រងការិយាល័័យសាខាខេត្តកណ្តាល។នៅចុងឆ្នាំំ២០០១ លោកត្រូវបានតែងតាំំងជានាយកគ្រប់់គ្រងការិយាល័័យសាខាខេត្តកំំពត។ រហូតដល់់ដើមឆ្នាំំ២០១០ លោកត្រូវបានតែងតាំំង ជានាយកប្រតិបត្តិការ និងនៅក្នុងខែ មិថុនាឆ្នាំំ២០១៥ លោកត្រូវបានតែងតាំំងជានាយកផ្នែកលក់់ឥណទាន។ តាំំងពីខែកុម្ភៈ ឆ្នាំំ២០១៨ រហូតដល់ បច្ចុប្បន្នលោកជានាយកអង្គភាពផ្នែកលក់់។

Generic placeholder image

លោក Alan Wee

នាយកអង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម

លោក Alan ត្រូវបានតែងតាំំងជានាយកអង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងខែមករា ឆ្នាំំ២០២០ ។ លោក បានចាប់់ផ្តើមការងារជាមួយធនាគារ Citibank នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មុនពេលលោកក្លាយជាប្រធានផ្នែកអាជីវកម្មលក់់រាយ ជាមួយស្ថាប័័នហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារអន្តរជាតិ និងក្រុមហ៊ុន fintech ធំំៗមួយចំំនួន នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងប្រទេសចិនជាង២៥ឆ្នាំំ។ លោកបានបញ្ចប់់ការសិក្សាថ្នាក់់បរិញ្ញាបត្រ ពីសាកលវិទ្យាល័័យ Southeast Missouri State និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកពាណិជ្ជិកម្មពីសាកលវិទ្យាល័័យវ៉ាស៊ីនតោន (Washington University of St Louis)។

Generic placeholder image

លោក អ៊ុច ស៊ីណាត

នាយកអង្គភាពធនធានមនុស្ស

លោក ស៊ីណាត ត្រូវបានតែងតាំំងជា នាយកអង្គភាពធនធានមនុស្ស នៅខែកក្កកដា ឆ្នាំំ២០២១។ មុនចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត លោកធ្លាប់់ជានាយកផ្នែកធនធានមនុស្សប្រចាំំតំំបន់់ នៅក្រុមហ៊ុនកូកា-កូឡា កម្ពុជា។ លោកមានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកធនធានមនុស្សរយៈពេលជាង១៨ឆ្នាំំ ជាមួយបណ្តាក្រុមហ៊ុនធំំៗនានា និងក្នុងវិស័័យមួយចំំនួន។ លោកទទួលខុសត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍៍ និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តធនធានមនុស្ស ទិសដៅ គោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ព្រមទាំំងផ្តោតលើការប្រើប្រាស់់ធនធានមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការសម្រេចបាននូវផែនការលើសពីការរំំពឹងទុក ក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែង។ លោកស៊ីណាត បានបានបញ្ចប់់ការសិក្សាថា្នក់ អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់់គ្លេស សម្រាប់់ការទំំនាក់់ទំំនងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័័យន័័រតុន និងផ្នែកគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័័យជាតិគ្រប់់គ្រង។

Generic placeholder image

លោក Sajjad Khan

នាយកអង្គភាពព័័ត៌៌មានវិទ្យា

លោក Saj បានចូលរួមជាមួយ អម្រឹត នៅខែមិថុនា ឆ្នាំំ២០១៩ ជានាយកអង្គភាពព័័ត៌៌មានវិទ្យា ដែលគ្រប់់គ្រងផ្នែកគ្រប់គ្រងព័័ត៌៌មាន វិទ្យា សេវាកម្មឌីជីថល អភិបាលកិច្ច និងគ្រប់់គ្រងសុវត្ថិភាពព័័ត៌៌មានវិទ្យា។ លោក Saj មានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងទូលំំទូលាយក្នុងនោះលោកបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន GE Capital អស់់រយៈពេល១៧ ឆ្នាំំក្នុងតួនាទីដឹកនាំំផ្សេងៗគ្នា។ លោកក៏៏ជាទីប្រឹក្សា ឱ្យស្ថាប័័នរដ្ឋ និងឯកជនជាច្រើន។ លោកបានបញ្ចប់់ការសិក្សាផ្នែកគ្រប់់គ្រងអាជីវកម្ម វិទ្យាសាស្រ្តកុំំព្យូទ័័រ និង បរិញ្ញាបត្រជាន់់ខ្ពស់់ផ្នែកគ្រប់់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម។ បច្ចុប្បន្នលោកកំំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់់បណ្ឌិត។

Generic placeholder image

លោក ម៉ាក វិចិត្រ

នាយកអង្គភាពហានិភ័័យ

លោក វិចិត្រ ត្រូវបានតែងតាំំងជានាយកអង្គភាពហានិភ័័យនៅ ខែមេសាឆ្នាំំ២០២១។ លោកបានបម្រើការងារនៅ អម្រឹត អស់់រយៈពេល១៤ឆ្នាំំ ដោយផ្លាស់់ប្តូរមុខងារជាច្រើនរួមមាន ជាអ្ននវិភាគសេដ្ឋកិច្ចជាប្រធានគ្រប់់គ្រងគម្រោង ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍៍ផលិតផល ផ្នែកលក់់ និងបន្ទាប់់មកផ្នែកគ្រប់់គ្រងហានិភ័័យ។ លោក បានបញ្ចប់់ការសិក្សាថ្នាក់់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័័យ Kun Shan តៃវ៉ាន់់ និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច។

Generic placeholder image

លោក សុះ មាឌ

នាយកអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក សុះ មាឌ ត្រូវបានតែងតាំំងជានាយកអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅខែមករា ឆ្នាំំ២០១៩ ។ លោកបានបំំពេញការងារជាមួយ អម្រឹត អស់់ រយៈពេលជាង១៥ ឆ្នាំំដោយចាប់ផ្តើម ដំបូងជាមន្រ្តីសវនកម្មផ្ទៃក្នុងឆ្នាំំ២០០៣ ហើយបានបន្តតួនាទីជាមន្ត្រីសវនករផ្ទៃក្នុងជាន់់ខ្ពស់ នៅឆ្នាំំ២០០៤ ជាប្រធានផ្នែកសវនកម្មមហិរញ្ញវត្ថុ(ឆ្នាំំ២០០៧) ជានាយករងនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង(ឆ្នាំំ២០០៨) និងជានាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្មមផ្ទៃក្នុង(ឆ្នាំំ២០១១) ។ លោកបានបញ្ចប់់ការសិក្សាថ្នាក់់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័័យជាតិគ្រប់់គ្រង (NUM) និង បរិញ្ញាបត្រជាន់់ខ្ពស់ពីសាកលវិទ្យាល័័យបៀលប្រាយ។

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អម្រឹត អាចឆ្លើយតបបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាតបានចាប់ផ្តើមរីករាលដាលនៅដើមឆ្នាំ ២០២០។ នេះអាស្រ័យដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ រវាងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង គណៈគ្រប់គ្រងទាំងមូល។ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតែងតែទទួលនូវព័ត៌មានទាន់ពេលវេលាពីស្ថានភាព ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាតត្បាតជំងឺ ដែលធ្វើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងអាចធ្វើការឯកភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើអាទិភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពវិបត្តិ។ អាទិភាពធំ និងចំបងបំផុត គឺ ការរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិក និងអតិថិជនរបស់យើង។ នៅក្នុងនោះ គណៈគ្រប់គ្រងបានដាក់ចេញនូវ វិធានការជាក់លាក់សំខាន់ៗមួយចំនួន ដើម្បីការពារសុវតិ្ថភាព រួមមានការអប់រំផ្សព្វផ្សាយពីវិធានការការពារសំខាន់ៗ និងការកែប្រែគោលការណ៍ធ្វើការពីផ្ទះជំនួសក្នុងការិយាល័យជាដើម។ ច្បាស់ណាស់ថា វិបត្តិកូវីដបានធ្វើឲ្យផ្អាកដល់ដំណើរការក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្ម ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អតិថិជនរបស់យើងមួយចំនួនក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារតែវិបត្តិមួយនេះដែរ។ អម្រឹតបានចូលរួមចំណែកជួយសម្រួលបន្ទុកដល់អតិថិជន ជាពិសេសអតិថិជនកម្ចីដែលជួបប្រទះការ លំបាកខ្លាំងដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ តាមរយៈការផ្តល់ការពន្យារការសងឥណទាន ក្នុងនោះមានទាំងការពន្យារពេលសងប្រាក់ដើម និង ការពន្យារការសងទាំងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ ការរៀបចំល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទាត់សងត្រលប់ដែលមានភាពបត់បែនទៅតាមស្ថានភាពលំបាក ជាក់ស្តែងរបស់ពួកគាត់។ យើងក៏បានអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងឡាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើឥណទានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិថិជន និងកាត់បន្ថយកំណើនលើផលប័ត្រប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់អតិថិជនរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន។ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះ អម្រឹត ផ្តោតលើការរក្សាជំហរ និងគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផ្នែកសង្គម នៅក្នុងទីផ្សារ គឺផ្តោតលើការគាំទ្រអតិថិជន និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ពួកគាត់ក្នុងពេលមានវិបត្តិ។

អម្រឹតបានគ្រប់គ្រង សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ស្ថាប័នទាំងមូលបាន យ៉ាងល្អ ដោយបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងដៃគូរ ម្ចាស់កម្ចី និងភាគទុនិកទាំងអស់ ពី ស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ខ្លួន។ ដោយហេតុនេះហើយ ទើបធ្វើឱ្យអម្រឹត អាចរក្សាបានស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំបាន ដោយ មានការគាំទ្រពីម្ចាស់ភាគទុនិកទាំងអស់។

ជាលទ្ធផល ការសម្រេចចិត្តទាំងនេះ ធ្វើឲ្យអម្រឹតទទួលបានភាពជោគជ័យសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ ទោះបីជាឆ្នាំដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកក៏ដោយ។ អម្រឹត អាចការពារបុគ្គលិក និងអតិថិជនរបស់ខ្លួន ទប់ទល់នឹងវិបត្ដិ តាមរយៈការផ្តល់ការគាំទ្របន្ថែមដល់អតិថិជននៅពេលចាំបាច់បំផុត។ នេះកើតចេញពី ការដាក់ចេញនូវគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា វិធីសាស្រ្តប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន ដែលធ្វើឲ្យអម្រឹតនៅតែបន្តរក្សាជំហររបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវសង្គមខ្ពស់នៅក្នុងវិស័យទាំងមូល។ យើងក៏អាចគ្រប់គ្រងការចំណាយ ដោយមិនបានកាត់បន្ថយការវិនិយោគធំៗដូចជា វិនិយោគគម្រោង ឌីជីថល ជាដើម។ ទោះបីជាលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អម្រឹត មិនសម្រេចបានទៅតាមផែនការ យ៉ាងណាក៏ដោយ លទ្ធផលជារួមនៅតែល្អ និងជាទីពេញចិត្ត ក្នុងន័យថា ស្ថាប័នទាំងមូល នៅរក្សាតម្លៃ និង បានគ្រប់គ្រងស្ថានការ ដោយធានាបាននូវសមាមាត្រមូលធន និងផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់ភាគទុនិក និង ម្ចាស់កម្ចីទាំងអស់ ។

យើងបានធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់មួយដើម្បីបន្តគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្តអម្រឹតផ្លឹស (Amret+) ដែលមានគម្រោងធំៗមួយចំនួនដើម្បីជួយគាំទ្រប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នក្នុងរយៈពេលវែង នៅលើទីផ្សារប្រកួតប្រជែងបច្ចុប្បន្ន ក៏ដូចជាថ្ងៃអនាគត។ ក្នុងនោះមាន គម្រោងឌីជីថល ដែលជាគម្រោងមួយសំខាន់ធានាការបន្តរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន។ អម្រឹតនៅបន្តវិនិយោគលើ សសរស្តម្ភទាំងបួននៃយុទ្ធសាស្រ្ត អម្រឹតផ្លឹស ទៅលើ៖ ការផ្តោតលើអតិថិជនជាស្នូល បង្កើតផលិតផលថ្មីៗ វិនិយោគលើបុគ្គលិក និង លើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ អម្រឹតនឹងបន្តផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើយុទ្ធសាស្ត្រ ឌីជីថលរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅរកការវិវត្តកម្រិតថ្មីមួយបន្ថែមទៀត ដើម្បីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម ផ្តល់សេវាកាន់តែល្អប្រសើរដល់អតិថិជន បង្កើនផលិតភាពប្រតិបត្តិការ ពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និង គ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ឆ្នាំ២០២០នេះជាឆ្នាំដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាឆ្នាំពិសេសមួយ និងជាឆ្នាំដែលយើងទទួលបានសមិទ្ធិផលដ៏អស្ចារ្យមួយដែរ។ គិតចាប់តាំងពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេលជិត ៣០ឆ្នាំមកនេះ លទ្ធផលល្អរបស់ស្ថាប័ន ក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏អាក្រក់បំផុត គឺកើតចេញពីការចូលរួមសហការគ្នាបានយ៉ាងល្អពីគណៈគ្រប់គ្រង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ ដែលមានចក្ខុវិស័យរួមគ្នាមួយ។ បេសកកម្មរួមគឺ ការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងសមស្របជូនដល់អតិថិជនគោលដៅទាំងអស់ ដូចជា សហគ្រាសខ្នាតមធ្យម តូច និងតូចបំផុត (MSMEs) និងប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យម ដើម្បីឱ្យពួកគេមានឱកាសកសាងភាពរីកចម្រើនលើជីវភាព រស់នៅក្នុងគ្រួសារ និងសហគមរបស់ពួកគេ។ គណៈគ្រប់គ្រងអម្រឹតទាំងមូល មានទស្សនៈវិស័យលើកកម្ពស់គំរូនៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក ដើម្បីជំរុញការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកក្នុងបេសកកម្ម ចក្ខុវិស័យ និងទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក ប្រើប្រាស់ បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ និងក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអតិថិជន។

ជាចុងក្រោយ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ និងអបអរសាទរបុគ្គលិក និងគណៈគ្រប់គ្រងទាំងអស់ ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អក្នុងឆ្នាំនេះ និងដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុន Advans group សម្រាប់ការចូលរួម គាំទ្រ ទាំងពេលវេលា បច្ចេកទេស និងស្មារតី ដល់ការដំណើរការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរបស់អម្រឹត ក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិ។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាគទុនិកទាំងអស់ ចំពោះការយោគយល់ និង ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ អម្រឹត នឹងប្រារព្ធខួប ៣០ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ ២០២១ ប្រកបដោយមោទនភាព ក្នុងនាមជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយ និងប្រកប ដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងសង្គម។

Claude FALGON
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល, អម្រឹត